ADMIN LOGIN
ยังไม่ Login
Username :
Password :
 
 
ลำดับที่รหัสพัสดุหมายเลขไปรษณีย์ชื่อนามสกุลประเภทพัสดุวันที่ได้รับพัสดุสถานะพัสดุวันเข้ารับ
1 16159EI144969215THนายธนายุทธอินทปัน ห้อง C10พัสดุ15 ต.ค. 2562รอการนำจ่าย 
2 16158RG125113301THนายสมโพธิเอี่ยมวรกุล ห้องF20พัสดุ23 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
3 16157RE493777643THนายปฏิภานเนียมนุ้ย ห้อง A06เอกสาร23 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
4 16156RC894391485THนายสุเมธมั่นคง ห้อง E20เอกสาร23 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
5 16155EI240265987THนายชยุตพงศ์สุขศิริวัฒน์ ห้อง G04เอกสาร23 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
6 16154EI238323479THนายธีรภัทรมนัสปิยะเลิศ ห้อง A08เอกสาร23 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
7 16153RP541914960THนายธนดลพันธ์วนิชดำรง ห้อง F16พัสดุ17 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
8 16152RE562813459THนายพัทธดนย์โส้สมัน ห้อง H17พัสดุ17 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
9 16151RF830641937THนายนลธวัชเพชระ ห้อง G01เอกสาร17 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
10 16150 นายกัมปนาทพวงแก้ว ห้อง F03พัสดุ17 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
11 16149EW337116760THนายชนายุทธไชยโย ห้อง F24พัสดุ17 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
12 16148EI182297064THนายธนกฤตศรีสุวรรณวิเชียร ห้อง H11พัสดุ17 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
13 16147EW974110609THนายภาณุทัศน์อาจหาญห้อง A24เอกสาร17 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
14 16146EI143139075THนายธนกรพิทักษ์ชัยชาญ ห้อง A22เอกสาร17 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
15 16145EW743191451THนายพัทธดนย์โส้สมัน ห้อง H17พัสดุ17 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
16 16144EF199059497THนายณัฐพลช่วยเส้งเอกสาร17 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
17 16143EF53963805THนายอัฟฟานปาทาน ห้อง..........เอกสาร12 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
18 16142EW683572115THนายนราธิปทองตาล่วง ห้อง E22พัสดุ12 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
19 16141EX328418373THนายณัฐปคัลภ์มณีรัตน์ ห้อง E20พัสดุ12 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
20 16140EF129251382THกนกพลกาญจนคลอด(G15)เอกสาร09 ก.ย. 2562รอการนำจ่าย 
12345678910...
  
      
 
          
 
HyperLink 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6000-1 โทรสาร 0-7627-6002