ADMIN LOGIN
ยังไม่ Login
Username :
Password :
 
 
ลำดับที่รหัสพัสดุหมายเลขไปรษณีย์ชื่อนามสกุลประเภทพัสดุวันที่ได้รับพัสดุสถานะพัสดุวันเข้ารับ
1 15312 อมรเทพเพชรน้อยเอกสาร24 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
2 15311 ปารินทร์นาคจุติเอกสาร24 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
3 15310 ณัฐวุฒิพฤกษานุศักดิ์ C04เอกสาร24 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
4 15309 ณัฐวุฒิC04เอกสาร24 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
5 15308 ภูมินันท์พิเคราะห์เอกสาร24 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
6 15307 วรัญญูกีรติโชติ B09เอกสาร24 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
7 15306 ณัฐวุฒิพฤกษาณุศักดิ์เอกสาร24 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
8 15305 ธนรัตน์รักชู F05เอกสาร24 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
9 15304 ธนกฤตทองคำดีเอกสาร23 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
10 15303 ธวัชชัยธัญลักษณ์เอกสาร23 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
11 15302 รรกรโพธิ์เพชร E14เอกสาร23 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
12 15301 กิตติคุณไชยประสิทธิ์เอกสาร23 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
13 15300 นราวิชญ์เพชรสุขเอกสาร23 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
14 15299 สิริเทพทองด้วงเอกสาร23 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
15 15298 ไนซ์ เอกสาร23 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
16 15297ET649052662THนายผดุงเกียรติสมสู่ A03เอกสาร20 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
17 15296RL946482365THนายณัฐวุฒิบุตรเหลบ G18เอกสาร20 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
18 15295ET755395355THนายภมรอินทสอนพัสดุ20 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
19 15294ER719364369THนายวรพลจิตมุ่ง A07พัสดุ20 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
20 15293ER899417922THนายนรินทร์ทรัพย์จีน พัสดุ20 พ.ย. 2560รอการนำจ่าย 
12345678910...
  
      
 
          
 
HyperLink 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6000-1 โทรสาร 0-7627-6002